مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور

بازدیدجناب آقای دکترسیدمجید حالج زاده رئیس مرکزخدمات مشاوره ایرانیان خارج ازکشور ازخط تولیدشرکت دخانیات تهران

بازدیدجناب آقای دکترسیدمجید حالج زاده رئیس مرکزخدمات مشاوره ایرانیان خارج ازکشور ازخط تولیدشرکت دخانیات تهران
بهمراه جناب آقای محمدرضا خاک کار مدیرعامل شرکت دخانیات ایران و جناب آقای صابر قهرمانی مدیرعامل شرکت بازرگانی
ایده آل دخانی ایرانیان
کشورایران به علت شرایط اقلیمی خاص ومناسب ازدیرباز به عنوان یکی ازمناطق مستعدجهت کشت انواع توتون سیگارت، تنباکو وتوتون چپق ونیمکوب محسوب میگردد شرکت_دخانیات_ایران باکشت انواع توتونهای مختلف وبرخورداری ازباالترین تکنولوژیهاجهت عملآوری و فرآوری توتون #وشرایط مطلوب نگهداری محصوالت،آمادگی خود راجهت تأمین نیازهای مواد اولیه توتونی شرکتهای مختلف سیگارتسازی دنیا ازجمله آسیای میانه،اروپا،کشورهای حوزه خلیج فارس و… اعالم میدارد دکتر سید مجید حالج زاده:علیرغم اعتقادم به زیان مصرف دخانیات برای سالمتی،معتقدم بسیاری از افراد بدون دخانیات نمی
توانندزندگی کنند،لذا باید بستری فراهم کرد تا ازپتانسیل موجود درجهت رونق تولید باتوجه به نام گذاری سال ۹۸ ازسوی مقام معظم رهبری،مبادرت به صادرات آن نمودتا سود آن عایدکشور شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن